Cán bộ quản lý

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ
CHUYÊN MÔN
1 Trần Thị Hiền Chủ tịch HĐQT Thạc sỹ
Thủy lợi
2 Phạm Trường Thanh Giám đốc  Kỹ sư 
Mỏ - Địa chất