DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TƯỚI BẮC SÔNG CHU – NAM SÔNG MÃ

Nội dung chi tiết
Địa chỉ:            Tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tư:         Ban Quản lý Trung Ương các Dự án Thủy lợi (CPO)
Quy mô dự án:  Xây dựng kênh chính Bắc sông Chu dài 34,5km; kênh Nam sông Mã dài  23,5km và các công trình trên kênh.
Gói thầu:          Tư vấn giám sát
Giá trị hợp đồng TVGS: 3 triệu USD
Nguồn vốn:       ADB (Ngân hàng phát triển châu Á)
Dự án đang triển khai