Khu Công Nghiệp Hòa xá Khu Công Nghiệp Hòa xá

02/04/2015

Công ty Cổ phần TVXD Linh Gia sẽ đầu tư xây dựng một xưởng chế bị mẫu thí nghiệm và một xưởng sản xuất cấu kiện xây dựng với hình thức đầu tư: Xây mới + thiết bị mới.
1