Dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Quảng Bình theo hình thức BOT: Phù hợp với quy hoạch

 Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ KH&ĐT về góp ý kiến thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT.

 alt

Theo Bộ xây dựng thì: Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013; Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 07/2011/QĐ-TTg ngày 25/01/2011.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư và cơ chế triển khai thực hiện dự án tại Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 21/02/2012 và Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 08/11/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Dự án do TCty Tư vấn thiết kế GTVT lập theo đúng quy định. Các chỉ tiêu chủ yếu của dự án phù hợp với nội dung Quyết định phê duyệt dự án số 536/QĐ-BGTVT ngày 04/3/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Nội dung Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) số 3529/HĐ.BOT-BGTVT ngày 22/4/2013 giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ GTVT và Nhà đầu tư là Cty CP TASCO phù hợp nội dung dự án (Quyết định số 536/QĐ-BGTVT ngày 04/3/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT) và kết quả chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án (Quyết định số 972/QĐ-BGTVT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

Theo Báo Xây dựng điện tử