Cọc khoan nhồi, yêu cầu chất lượng Cọc khoan nhồi, yêu cầu chất lượng Tải về máy
TCVN 1770-1986 Cat XD-Yeu cau ki thuat TCVN 1770-1986 Cat XD-Yeu cau ki thuat Tải về máy
 TCVN 139-1991 Cat tieu chuan de thu xi mang TCVN 139-1991 Cat tieu chuan de thu xi mang Tải về máy
1